Bivalves - Oysters

Rastellum carinatum

Ceratostreon texanum

Chondrodonta munsoni 

Illymatogyra arietina

Inoceramus mytilopsis

Texigryphaea roemeri

 Lopha subovata

Exogyra laeviuscula 

Peilinia crenulimargo

 Exogyra tigrina

 Lopha comalensis

Pycnodont aucella

 Liostrea ragsdalei

 Pycnodont wardi

Ostrea centernsis 

Texigryphaea mucronata

Ceratostrean hilli

Gryphea washitaensis

Texigryphaea gibberosa

Lopha comalensis

Inoceramus comancheanus

Ostrea tecticosta 

Rastellum carinatum

Ilymatogyra arietina

(Pyratized)

Exogyra costata

Pycnodonte mutabilis

Texigryphea washitaensis

Inoceramus subquadratus

Exogyra whitneyi 

 Exogyra erraticostata 

 Exogyra ponderosa

Exogyra guadalupae

 Ostrea sp.