Echinoids

Paracidaris texanus

Polydiadema travisensis

Leptosalenia texana

Pliotoxaster whitei

Heterosalenia (rykyrae)

Heteraster texanus

Heteraster obliquetus

Tetragramma texanum

Pliotoxaster comanchei

Hyposalenia phillipsae

Pygopyrina hancockensis

Holaster simplex

Globator whitneyi

Plagiochasma texana


Goniophorus scotti

Coenholectypus  planatus 

 Pednopsis engerrandi

Loriolia rosana 

Goniopygus sp.

Phymosoma texanum 

Goniopygus whitneyi

Tetragramma tenerum 

Globator parryi

Echinothurid plates

Hemiaster bexari 

Codiopsis stephensoni

Diplodetus (Plesiaster) americanus

Leptosalenia mexicana

Parorthopsis comalensis

Goniopygus zitelli

Leptosalenia sp. 

Unknown Echinoid

Cidarid sp.

Coenholectypus ovatus

Leptosalenia volana

Hemiaster calvini 

Plagiochasma texana 

Macraster texanus 

Washitaster sp.

Tetragramma taffi 

Pseudodiadema aguilerai

Macraster elegans 

Anorthopygus texanus 

(Not Central Texas)

Heteraster mexicanus

(Not Central Texas)

 Tetragramma taffi

(Not Central Texas)

Balanocidaris Spine

Balanocidaris Spine

Balanocidaris Spines

Cidarid Spine 

Cidarid Echinoid Spine


Echinoid Spine 

Size: 1/2 inch

Echinoid Spine

Cidarid Echinoid Spine

Echinoid Spine

Echinoid Spine

Echinoid Spine

Echinoid Mouthpart Rotulla