Echinoids

Paracidaris texanus

Polydiadema travisensis

Leptosalenia texana

Pliotoxaster whitei

Heterosalenia (rykyrae)

Heteraster texanus

Heteraster obliquetus

Tetragramma texanum

Pliotoxaster comanchei

Hyposalenia phillipsae

Pygopyrina hancockensis

Holaster simplex

Globator whitneyi

Plagiochasma texana


Goniophorus scotti

Coenholectypus  planatus 

Loriolia rosana 

Macraster elegans 

Phymosoma texanum 

Goniopygus whitneyi

Goniopygus sp.

Hemiaster bexari 

Codiopsis stephensoni

Diplodetus (Plesiaster) americanus

Leptosalenia mexicana

Goniopygus zitelli

Parorthopsis comalensis

Coenholectypus ovatus

Leptosalenia volana

Hemiaster calvini 

Macraster texanus 

 Pednopsis engerrandi

Heteraster mexicanus

Tetragramma taffi 

Pseudodiadema aguilerai

Washitaster sp.

Echinothurid Plates

Size .75 inch

Balanocidaris Spine

Balanocidaris Spine

Cidarid Spine 

Cidarid Echinoid Spine


Echinoid Spine 

Size: 1/2 inch

Echinoid Spine

Echinoid Spine

Cidarid Echinoid Spine